ارتباط با ما

 
 

۰۲۱-۸۴۹۷۷۰۴۲ 

 

 

تهران - انتهای خیابان کارگرشمالی - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ساختمان اصلی - طبقه ششم - دفتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background