صفحه اصلی

دفتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

این سامانه الکترونیکی در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای افزایش رضایت مراجعه کنندگان،  اشخاص حقوقی و حقیقی و کارکنان مرتبط با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه اندازی گردیده است.

منظور از شکایت عبارت است از درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین ومقررات، عدم اجرای ضوابط در دستگاه‌های اجرایی ومیزان کمیت وکیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی، است.

منظور از پیشنهاد عبارت است از ارائه هرگونه فکر، ایده وروش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت وسرعت ارائه خدمات وکاهش هزینه‌ها گردد.

منظور از اعلام عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود، دیگران و یا آحاد جامعه می‌باشد.

 

 

 

 

 

پذیرش انتقادات/پیشنهادات

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background